kr24,00

UV-Tunge Piercing
[Tun049]

UV-Tunge Piercing
Flott og moderne piercing med kuler av UV akryl og 14mm stang i 316L SS kirurgisk stål. Våre piercinger er av aller høyeste kvalitet, og er håndlaget. Denne piercingen blir selvlysende i UV/Blacklight! Våre piercinger utmerker seg med utrolig sterke gjenger både på kule og i stangen. Må ikke sammenlignes med simple billig-piercinger fra andre nettbutikker! Dette er kvalitet, og kan trygt sammenlignes med piercinger fra piercingstudio.
Omtaler
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fancyweb_newfanc.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '97' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '97' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]