kr350,00

Smeltetang til Extension
[Fusion1]

Smeltetang til Extension
Profesjonell smeltetang i frisørkvalitet til å montere Hair Extension. Standard Norsk 220v plugg. Kan brukes på alle typer keratinfester på markedet. Spesielt formet tupp som er lett å rengjøre og kan brukes på både U-Tip og I-Tip. Utseende på tangen kan variere fra bildet, men vil i såfall ha samme funksjon.
Omtaler
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fancyweb_newfanc.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '873' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '873' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]